HCL

• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Babadag

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
164 22-09-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru revocarea art. 3 din H.C.L. nr. 76/27.04.2023 privind modificarea pozitiei de inventar nr. 104 din Anexa nr.1 la HCL nr. 2/31.01.2008 privind aprobarea inventarului bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al orasului Babadag, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentand teren curti-constructii, situat in intravilanul orasului Babadag, str. Heracleea, F.N., judetul Tulcea - -   - -
163 22-09-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru revocarea art. 2 din H.C.L. nr. 75/27.04.2023 privind trecerea din domeniul privat al unitatii administrativ – teritoriale oras Babadag, in domeniul public al unitatii administrativ–teritoriale oras Babadag, a imobilului reprezentand teren in suprafata de 3.532,00 mp., situat in oras Babadag, str. Codrului nr. 24, judetul Tulcea - -   - -
162 22-09-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Babadag, in Consiliul de Administratie si a unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Babadag, in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag, in anul scolar 2023-2024 - -   - -
161 22-09-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Babadag, in Consiliul de Administratie din cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag, in anul scolar 2023-2024 - -   - -
160 21-09-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii august a anului 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag - -   - -
159 21-09-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea finantarii C.S.F.C. “GRANITUL BABADAG”, cu suma de 30.000 lei - -   - -
158 21-09-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea alipirii a două imobile cu destinatia de terenuri curti-constructii, situate în intravilanul orasului Babadag, proprietate publica a unitatii administrativ – teritoriale orasul Babadag, aflate in administrarea Consiliul Local Babadag - -   - -
157 19-09-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind dezmembrarea suprafetei de 8.781,86 mp., teren apartinand domeniului privat al orasului Babadag, pozitia nr. 208 din Anexa nr.1 la HCL nr. 2/31.01.2008 - -   - -
156 19-09-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind eliberarea acordului de principiu al unitatii administrativ – teritoriale orasul Babadag, in calitate de titular al dreptului de proprietate, prin autoritatea administratiei publice locale – Consiliul Local Babadag, in calitate de administrator, in vederea constituirii dreptului de uz şi servitute, cu titlu gratuit in favoarea S.C. E - Distributie S.A., pentru suprafetele de teren ce vor fi afectate de executia lucrarilor de extindere retea de distributie pentru alimentarea cu energie electrica - -   - -
155 19-09-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea Planului operativ de actiune la deszapezire pentru perioada 2023 – 2024 - -   - -
154 19-09-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) ,,Construire locuinta P 1 M, cu imprejmuire si racordare la utilitati”, oras Babadag, str. Heracleea, nr. 30B, jud. Tulcea - -   - -
153 19-09-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) ,,Demolare constructie C1 si construire locuinta P 1 M, racordata la utilitati”, oras Babadag, str. Mihai Viteazu, nr. 43, jud. Tulcea - -   - -
152 07-09-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 - -   - -
151 24-08-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind eliberarea avizului Consiliului Local al orasului Babadag pentru desfasurarea activitatii de prestari servicii funerare: COMERCIALIZARE ARTICOLE FUNERARE SI TRANSPORT MORTUAR PARADA, de catre S.C. CASA INGERILOR S.R.L. - -   - -
150 24-08-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) ,,Desfiintare imobile corp C1 (locuinta), C2 (anexa), Construire structura de invatamant privata” - -   - -
149 24-08-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind eliberarea acordului Consiliului Local al orasului Babadag, pentru preluarea si implementarea contractului de lucrari CL13 - Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de colectare a apelor uzate menajere din Babadag, contract ce face parte din PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA _ Cod SMIS 2014 152608 - -   - -
148 24-08-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind constituirea Comisiei pentru analiza și soluționarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanțe fiscale prin dare în plată - -   - -
147 23-08-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea vanzarii prin licitație publica a imobilului reprezentand teren curti-constructii, in suprafata de 157,00 mp. (lot 4), situat in intravilanul orasului Babadag, str. Ciucurovei, nr. 18, judetul Tulcea - -   - -
146 23-08-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea vanzarii prin licitație publica, cu plata in rate lunare, pe o perioada de 3 ani, a terenului in suprafata de 1.356,00 mp. (lot 2), situat in intravilanul orasului Babadag, str. Alunului, nr. 2, judetul Tulcea - -   - -
145 23-08-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind dezmembrarea pozitiei de inventar nr. 2 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 2/31.01.2008 privind insusirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ – teritoriale orasul Babadag - -   - -
144 23-08-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind modificarea statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al Serviciilor Publice ale Consiliului Local Babadag - -   - -
143 18-08-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind rectificarea si dezmembrarea pozitiei de inventar nr. 26 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 2/31.01.2008 privind insusirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ – teritoriale orasul Babadag - -   - -
142 17-08-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii iulie a anului 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag - -   - -
141 17-08-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) ,,Construire locuinta P 1, imprejmuire, racordare la utilitati”, oras Babadag, str. Colonel Andoniu, nr. 7, jud. Tulcea - -   - -
140 17-08-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale orasul Babadag, in calitate de membru al Asociatiei Intercomunitare „Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din judetul Tulcea”, pentru anul 2023 - -   - -
139 28-07-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind concesionarea prin licitatie publica a imobilului reprezentand teren pasune, in suprafata de 200 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Ciucurovei, FN, judetul Tulcea - -   - -
138 28-07-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind concesionarea prin licitatie publica a imobilului reprezentand teren curti-constructii, in suprafata de 3.200 mp. (lot 13, lot 14, lot 15, lot 16), situat in intravilanul orasului Babadag, str. Viilor, nr. 29, judetul Tulcea - -   - -
137 27-07-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind scoaterea la vanzare prin negociere directa, cu exercitarea dreptului de preemptiune, a imobilului reprezentand teren in suprafata de 146,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Morii, nr. 6A, judetul Tulcea - -   - -
136 26-07-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind înfiinţarea și delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, la nivelul unitatii administrativ-teritoriale orasul Babadag, judetul Tulcea da 2023-07-26  
135 26-07-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) ,,Construire parc fotovoltaic Babadag”, situat in Extravilanul orasului Babadag, judetul Tulcea da 2023-07-26  
134 26-07-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea efectuarii a 6 (sase) zile din concediul de odihna aferent anului 2022, de catre primarul orasului Babadag, dl Caraman Georgian - -   - -
133 26-07-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si ale Serviciilor Publice ale Consiliului Local Babadag - -   - -
132 25-07-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) ,,Construire locuinta P 1, imprejmuire, racordare la utilitati”, oras Babadag, str. Aurel Vlaicu, nr. 16, jud. Tulcea - -   - -
131 21-07-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Babadag, pentru perioada AUGUST – OCTOMBRIE 2023 - -   - -
130 21-07-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind anularea creantelor provenite din amenzi datorate de persoane fizice - -   - -
129 19-07-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii iunie a anului 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag - -   - -
128 19-07-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii iunie a anului 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag - -   - -
127 19-07-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea contului de executie al bugetului local Babadag, pentru trimestrul II al anului bugetar 2023 - -   - -
126 17-07-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea includerii teritoriului administrativ al oraşului Babadag în teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat “Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării”, în vederea implementării noii STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN DELTA DUNĂRII în perioada de programare 2021-2027 - -   - -
125 17-07-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind repartizarea locuintei destinata inchirierii pentru tineri specialisti din sanatate si invatamant, urmatorului solicitant - dl Marin Lucian - -   - -
124 14-07-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru modificarea H.C.L. nr. 25/28.01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, ca urmare a atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari, pentru obiectivul de investitie ,,Construire Bloc pentru Locuinte sociale, Oras Babadag, judetul Tulcea” - -   - -
123 13-07-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic si Detalii de Execuţie, indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a oraşului Babadag prin accesarea POR 3.2”, Ob. 1 Construire autobază pentru mijloace de transport public și parcare pentru autovehicule în regim park&ride, Ob. 2 Construire centre de închiriere și depozitare biciclete”, precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
122 30-06-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunilor aprilie, mai si iunie - 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Mircea cel Batran” Babadag - -   - -
121 30-06-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea vanzarii prin licitație publica, a imobilului reprezentand teren arabil, in suprafata de 285,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Macris, nr. 1A, judetul Tulcea - -   - -
120 30-06-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea vanzarii prin licitație publica, a imobilului reprezentand teren arabil, in suprafata de 1009,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Republicii, nr. 68, judetul Tulcea - -   - -
119 30-06-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind concesionarea prin licitatie publica a imobilului reprezentand teren curti-constructii, in suprafata de 2.379 mp. (lot 3), situat in intravilanul orasului Babadag, str. Ciucurovei, nr. 26, judetul Tulcea - -   - -
118 29-06-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru revocarea H.C.L. nr. 61/31.03.2023 privind scoaterea la inchiriere prin negociere directa, cu exercitarea dreptului de preemptiune, a terenului in suprafata de 146 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Morii, nr. 6A, judetul Tulcea - -   - -
117 29-06-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind modificarea, prin act aditional, a Contractului de concesiune nr. 5085/26.05.2005, prin schimbarea titularului contractului de concesiune - -   - -
116 29-06-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind constituirea comisiei pentru vanzarea prin licitatie publica a terenurilor si spatiilor din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, a comisiei pentru vanzarea prin negociere directa a terenurilor si spatiilor din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, a comisiei pentru concesionarea prin licitatie publica a terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag si a comisiei pentru inchirierea prin licitatie publica a terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al unit - -   - -
115 28-06-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.659.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului - -   - -
114 23-06-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii mai a anului 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag - -   - -
113 22-06-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind modificarea statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al Serviciilor Publice ale Consiliului Local Babadag - -   - -
112 22-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 - -   - -
111 20-06-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii mai a anului 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag - -   - -
110 16-06-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind trecerea din domeniul privat al unitatii administrativ – teritoriale oras Babadag, in domeniul public al unitatii administrativ – teritoriale oras Babadag, a imobilului reprezentand teren in suprafata de 500,00 mp., situat in orasul Babadag, str. Codrului, nr. 26, judetul Tulcea - -   - -
109 16-06-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind includerea in domeniul privat al unitatii administrativ – teritoriale oras Babadag, a terenului in suprafata de 500,00 m.p., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Codrului, nr. 26, judetul Tulcea, prin completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 2/31.01.2008, cu pozitia nr. 364 - -   - -
108 16-06-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind acordarea unui mandat special dlui primar Caraman Georgian, în calitate de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Babadag, in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitare a Infrastructurii de Deşeuri menajere Tulcea, in vederea exercitarii votului in cadrul sedintei stabilite in data de 22.06.2023 - -   - -
107 30-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru modificarea prevederilor anexei nr. 1 si ale anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 71/31.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare si modernizare clădire cantină, oraş Babadag, judeţul Tulcea” aprobat pentru finanțare prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
106 30-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru modificarea prevederilor anexei nr. 1 si ale anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 70/31.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare si modernizare clădire Liceu, oraş Babadag, judeţul Tulcea” aprobat pentru finanțare prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
105 30-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru modificarea prevederilor anexei nr. 1 si ale anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 69/31.03.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare si modernizare clădire Internat, oraş Babadag, judeţul Tulcea” aprobat pentru finanțare prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
104 30-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru la „Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara ITI DELTA DUNARII a Judetului Tulcea”, pentru anul 2023 - -   - -
103 30-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea Contractului de lucrari/servicii nr. 2302/29.05.2023, incheiat intre U.A.T. orasul Babadag si Serviciul de Gospodarire Locala Babadag - -   - -
102 29-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 - -   - -
101 24-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea vanzarii prin licitație publica, cu plata in rate, pe o perioada de 2 ani, a imobilului reprezentand spatiu in suprafata utila de 95,13 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Fabricii, nr. 1, bl. 64, sc. D, parter, judetul Tulcea - -   - -
100 24-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind concesionarea prin licitatie publica a imobilului reprezentand teren arabil in suprafata de 16.268 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Ciucurovei, nr. 28, judetul Tulcea - -   - -
99 24-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind trecerea din domeniul public al unitatii administrativ – teritoriale oras Babadag, in domeniul privat al unitatii administrativ – teritoriale oras Babadag, a imobilului reprezentand spatiu in suprafata utila de 95,13 mp., situat in orasul Babadag, str. Fabricii, nr. 1, bloc 64, scara D, parter, judetul Tulcea - -   - -
98 24-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind scutirea majorarilor de intarziere ale S.C. MIRTANA SERV S.R.L., in cuantum de 49.618,63 lei, aflate pe rol la data de 31 decembrie 2022 - -   - -
97 24-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii din cadrul Serviciului de Gospodarire Locala Babadag - -   - -
96 23-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru modificarea anexei 1 la H.C.L. nr. 160/10.10.2022 privind aprobarea depunerii și implementării proiectului cu titlul “Insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor pe raza orașului Babadag, județul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect - -   - -
95 22-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si ale Serviciilor Publice ale Consiliului Local Babadag - -   - -
94 22-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea Procesului-verbal nr. 2084/11.05.2023 privind inventarierea combustibilului, biletelor de piata, obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe ce fac parte din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag - -   - -
93 15-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii aprilie a anului 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag - -   - -
92 15-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii aprilie a anului 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag - -   - -
91 15-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind completarea si modificarea prevederilor H.C.L. nr. 67/30.04.2020 si ale H.C.L. nr. 33/25.02.2022 - -   - -
90 12-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea scoaterii la vanzare prin licitație publica a terenului in suprafata de 1.635,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Fagului, nr. 42, judetul Tulcea - -   - -
89 12-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea scoaterii la vanzare prin licitație publica, a imobilului reprezentand teren curti - constructii, in suprafata de 43,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Republicii, nr. 81, judetul Tulcea - -   - -
88 12-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind eliberarea acordului unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de titular al dreptului de proprietate, prin autoritatea administratiei publice locale – Consiliul Local Babadag, in calitate de administrator, in vederea realizarii lucrarilor pe domeniul privat al U.A.T. oras Babadag, T 87, P 2770, P 2775 (amenajari/constructii provizorii - Organizare de santier), necesare organizarii executarii lucrarilor aferente investitiei – ‘’APARAREA IMPOTRIVA INUNDATIILORT A LOCALITATII BABADAG, JUDETUL TULCEA’’ - -   - -
87 12-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind eliberarea acordului unitatii administrative-teritoriale oras Babadag, in calitate de titular al dreptului de proprietate, prin autoritatea administratiei publice locale – Consiliul Local Babadag, in calitate de administrator, in vederea realizarii lucrarilor pe domeniul public si privat al unitatii administrativ – teritoriale orasul Babadag, aferente obiectivului de investitii - ,,APARAREA IMPOTRIVA INUNDATIILORT A LOCALITATII BABADAG, JUDETUL TULCEA’’ - -   - -
86 11-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024 da 2023-05-11  
85 09-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind completarea H.C.L. nr. 67/30.04.2020 privind reorganizarea Serviciului de Salubrizare și înființarea Serviciului de Gospodarire Locala – Serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al orașului Babad ag, în temeiul art. 28, alin. (2), litera a) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice republicată cu modificările și completările ulterioare - -   - -
84 08-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al Serviciilor Publice ale Consiliului Local Babadag - -   - -
83 04-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind modificarea H.C.L. nr. 118/31.08.2021 pentru aprobarea tarifului lunar al chiriei (lei/m.p.) practicat pentru locuinţele de serviciu aparţinând domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale Orasul Babadag si a modelului cadru al contractului de inchiriere, prin actualizarea cu indicele de inflatie a tarifului lunar al chiriei (lei/mp.), practicat pentru locuintele de serviciu, calculat pe anul 2023 - -   - -
82 04-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru actualizarea Anexelor nr. 2 si nr. 3 la H.C.L. 100/17.07.2020 privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor destinate inchirierii pentru tineri specialisti din sanatate si invatamant, a nivelului chiriilor si a modelului de contract de inchiriere pentru suprafetele cu destinatie de locuinta pentru tineri specialisti din domeniile Sanatate si Invatamant, in Orasul Babadag, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte – AN3, urmare a actualizarii cuantumului chiriei in functie de coeficientul de ponderare si rata anuala a inflatiei - -   - -
81 02-05-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru modificarea H.C.L. nr. 54/31.03.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cât și participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” pentru proiectul: „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN ORAȘUL BABADAG, JUDEȚ TULCEA” - -   - -
80 26-04-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii martie a anului 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag - -   - -
79 26-04-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea contului de executie al bugetului local Babadag, pentru trimestrul I al anului bugetar 2023 - -   - -
78 21-04-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Babadag, pentru perioada MAI – IULIE 2023 - -   - -
77 21-04-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea scoaterii la licitatie publica in vederea inchirierii spatiului in suprafata utila de 122 mp., situat in imobilul - cladire centrala termica dezafectata, oras Babadag, str. Heracleea, nr. 24, judetul Tulcea - -   - -
76 21-04-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aderarea şi includerea teritoriului Oraşului Babadag, la parteneriatul/teritoriul eligibil LEADER “Asociatia G.A.L Razim”, care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală, în perioada de programare 2023 – 2027 - -   - -
75 21-04-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru modificarea Anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 50/17.03.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii “Construire bloc pentru tineri specialişti în învăţământ şi sănătate, Oraș Babadag, județul Tulcea”, precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
74 21-04-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; Pentru modificarea pozitiei de inventar nr. 104 din Anexa nr.1 la HCL nr.2/31.01.2008 privind aprobarea inventarului bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al orasului Babadag, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentand teren curti-constructii, situat in intravilanul orasului Babadag, str. Heracleea, F.N., judetul Tulcea - -   - -
73 21-04-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; pentru modificarea pozitiei de inventar nr. 104 din Anexa nr.1 la HCL nr.2/31.01.2008 privind aprobarea inventarului bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al orasului Babadag, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentand teren curti-constructii, situat in intravilanul orasului Babadag, str. Heracleea, F.N., judetul Tulcea - -   - -
72 21-04-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii martie a anului 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Mircea cel Batran” Babadag - -   - -
71 19-04-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii martie a anului 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag - -   - -
70 19-04-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 - -   - -
69 03-04-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Turistica a Orasului Babadag 2023-2027 da 2023-04-03  
68 31-03-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare si modernizare clădire Internat, oraş Babadag, judeţul Tulcea” aprobat pentru finanțare prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
67 30-04-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare si modernizare clădire cantină, oraş Babadag, judeţul Tulcea” aprobat pentru finanțare prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
66 30-04-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare si modernizare clădire Liceu, oraş Babadag, judeţul Tulcea” aprobat pentru finanțare prin Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
65 30-03-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind completarea prevederilor H.C.L. nr. 67/30.04.2020 si ale H.C.L. nr. 33/25.02.2022 - -   - -
64 30-04-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind Privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii februarie a anului 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Mircea cel Batran” Babadag - -   - -
63 30-03-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind Privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii februarie a anului 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag - -   - -
62 30-03-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind Privind actualizarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului si al Serviciilor Publice ale Consiliului Local Babadag - -   - -
61 28-03-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea programului principalelor manifestari culturale si educative, propuse a se realiza de catre Centrul Cultural “Nicolae Balasescu Nifon” Babadag, in anul 2023 - -   - -
60 24-03-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea scoaterii la licitatie publica in vederea inchirierii terenului in suprafata de 671 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Heracleea, nr. 24, judetul Tulcea - -   - -
59 24-03-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea scoaterii la licitatie publica in vederea inchirierii, imobilului reprezentand apartament in suprafata de 66,50 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Republicii, nr. 84, bl. 64, sc. A, et. 4, ap. 16, judetul Tulcea - -   - -
58 24-03-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind privind scoaterea la inchiriere prin negociere directa, cu exercitarea dreptului de preemptiune, a terenului in suprafata de 146 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Morii, nr. 6A, judetul Tulcea - -   - -
57 23-03-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea scoaterii la licitatie publica in vederea concesionarii imobilului reprezentand teren arabil in suprafata de 2.615, mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Dragos Voda, nr. 5B, judetul Tulcea - -   - -
56 23-03-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea scoaterii la licitatie publica in vederea concesionarii imobilului reprezentand teren curti-constructii in suprafata de 1.700, mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Florilor, nr. 19, judetul Tulcea - -   - -
55 23-03-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind includerea in domeniul privat al unitatii administrativ – teritoriale orasul Babadag, Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 2/31.01.2008, pozitia nr. 362, a terenului in suprafata de 2.615,00 m.p., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Dragos Voda, nr. 5B, judetul Tulcea - -   - -
54 23-03-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind predarea către Compania Națională de Investiții CNI S.A., în calitate de structură de implementare a obiectivelor incluse în PNRR Componenta C15 Educație Investitia 1 Construirea Echiparea și Operaționalizarea a 110 creșe, a amplasamentului pentru obiectivul de investiții “Construire și dotare creșă, str. Codrului, nr. 24, oraș Babadag, județul Tulcea” - -   - -
53 22-03-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor Teritoriale in unitatea administrativ-teritoriala oras Babadag - -   - -
52 20-03-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind Privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii februarie a anului 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag - -   - -
51 20-03-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind eliberarea acordului unitatii administrativ – teritoriale oras Babadag, in calitate de titular al dreptului de proprietate, prin autoritatea administratiei publice locale – Consiliul Local Babadag, in calitate de administrator, in vederea constituirii dreptului de uz si servitute de trecere subterana si a notarii dreptului de uz si servitute, cu titlu gratuit, in favoarea S.C. Eviva Nalbant S.R.L., pentru suprafetele de teren ce vor fi afectate prin instalarea unei retele electrice subterane si fibra optica, ce vor racorda Parcul fotovoltaic Babadag I la statia de transformare 20/11 - -   - -
50 13-03-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii-SA şi plata comisionului de garantare pentru proiectul integrat finanţat prin Măsura sM4.3 „Modernizare drumuri agricole de exploatare, oraş Babadag, judeţul Tulcea” - -   - -
49 13-03-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii-SA şi plata comisionului de garantare pentru proiectul finanţat prin sub-Măsura 19.2 “Construire şi amenajare spaţiu de joacă cu apă, pentru copii - amplasament - parc central, oraş Babadag, jud Tulcea” - -   - -
48 13-03-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea moderată a bibliotecii din Orașul Babadag, județul Tulcea”, precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
47 13-03-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii “Construire bloc pentru tineri specialişti în învăţământ şi sănătate, Oraș Babadag, județul Tulcea”, precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
46 13-03-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii “Construire bloc pentru tineri în Orașul Babadag, județul Tulcea”, precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - -   - -
45 28-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind Privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru dezvoltarea sectorului turistic din unităţile administrativ-teritoriale: Mădăras - judetul Bihor, Geoagiu - judetul Hunedoara, Nehoiu - judetul Buzău si Babadag - județul Tulcea, precum si desemnarea reprezentantilor orasului Babadag în comisia de implemetare a acestuia - -   - -
44 28-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii ianuarie a anului 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Mircea cel Batran” Babadag - -   - -
43 24-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobare P.U.D. “Demolare constructie C1 si construire locuinta P 1 cu imprejmuire, racordata la utilitati”, oras Babadag, str. Republicii, nr. 156A, jud. Tulcea - -   - -
42 22-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru la Asociatia G.A.L. Razim, pentru anul 2023 - -   - -
41 22-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind modificarea prevederilor H.C.L. nr. 25/27.11.2020 privind constituirea comisiei pentru vanzarea prin licitatie publica a terenurilor si spatiilor din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, a comisiei pentru vanzarea prin negociere directa a terenurilor si spatiilor din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, a comisiei pentru concesionarea prin licitatie publica a terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag si a comisiei pentru inchirierea prin licitatie publica - -   - -
40 21-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea scoaterii la licitatie publica in vederea concesionarii imobilului reprezentand teren curti-constructii in suprafata de 7.980, mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Ciucurovei nr. 26, (LOT 1), T 1, P 14 (C.c.), judetul Tulcea - -   - -
39 17-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind repartizarea locuintei de serviciu destinata inchirierii in orasul Babadag, construita prin Programul “Constructia de locuinte de serviciu” – Agentia Nationala pentru Locuinte –AN, dlui Onofrei George – urmatorul solicitant din structura M.A.P.N., urmare a renuntarii la locuinta de serviciu repartizata dnei Banica Alina-Mirela - -   - -
38 17-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 197/27.11.2017 privind aprobarea cuantumului chiriei aferenta locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Unitatii administrativ Teritoriale Orasul Babadag - -   - -
37 17-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind acordarea unui mandat special dlui primar Caraman Georgian, în calitate de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Babadag, in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitare “Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din Judetul Tulcea’’, in vederea exercitarii votului pentru aprobarea modificarii tarifelor aferente serviciilor conexe de utilitati publice, la nivelul intregii arii de operare/delegare, pentru Operatorul Regional S.C. Aquaserv S.A. Tulcea - -   - -
36 17-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea finantarii C.S.F.C. “GRANITUL BABADAG”, cu suma de 12.000 lei - -   - -
35 16-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Babadag, care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al orasului Babadag, pentru activitatea desfasurata in anul 2022 - -   - -
34 16-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii ianuarie a anului 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag - -   - -
33 16-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii ianuarie a anului 2023, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag - -   - -
32 15-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind acordarea unui mandat special dlui primar Caraman Georgian, în calitate de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Babadag, in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitare “Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din Judetul Tulcea’’, in vederea exercitarii votului pentru aprobarea aderarii de noi membri la Asociatia Intercomunitara “Dezvoltarea Durabila a Serviciilor de Apa si Canalizare din Judetul Tulcea’’ - -   - -
31 14-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2023, la nivelul unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag - -   - -
30 14-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind scoaterea la vanzare prin negociere directa, cu exercitarea dreptului de preemptiune, a imobilului reprezentand teren in suprafata de 73,00 mp. (Lot 3), situat in intravilanul orasului Babadag, str. Morii, nr. 4, judetul Tulcea - -   - -
29 14-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea scoaterii la vanzare prin licitație publica, cu plata in rate lunare, a imobilului reprezentand apartament, in suprafata utila de 25,25 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str. Heracleea, nr. 26, bl . K, sc. A, et. 2, ap. 9, judetul Tulcea - -   - -
28 14-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea scoaterii la vanzare prin licitație publica, a imobilului reprezentand teren arabil in suprafata de 425,00 mp., situat in intravilanul orasului Babadag, str Grivitei, nr. 11, judetul Tulcea - -   - -
27 10-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru la „Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Tulcea”, pentru anul 2023 - -   - -
26 10-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru la „Asociatia Oraselor din Romania”, pentru anul 2023 - -   - -
25 10-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a unitatii administrativ-teritoriale oras Babadag, in calitate de membru al „Asociatiei de Dezvoltare a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea”, pentru anul 2023 - -   - -
24 09-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind Pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 132/06.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Babadag, judetul Tulcea - -   - -
23 07-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 132/17.10.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare, modernizare si dotare sediu central Primarie, Str. Republicii, nr. 89, Oraş Babadag, Judeţul Tulcea” - -   - -
22 07-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea efectuarii a 5 (cinci) zile din concediul de odihna aferent anului 2021, de catre primarul orasului Babadag, dl Caraman Georgian - -   - -
21 02-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind alegerea viceprimarului orasului Babadag, judetul Tulcea - -   - -
20 02-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind constatarea incetarii inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calitatii de viceprimar al orasului Babadag, judetul Tulcea, a dlui Tănase Petrică, ca urmare a demisiei - -   - -
19 02-02-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 da 2023-02-02  
18 30-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii decembrie a anului 2022, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag - -   - -
17 27-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind repartizarea locuintei de serviciu destinata inchirierii in orasul Babadag, construita prin Programul “Constructia de locuinte de serviciu” – Agentia Nationala pentru Locuinte –AN, dlui Mititelu Mircea George – urmatorul solicitant din structura M.A.P.N., urmare a renuntarii la locuinta de serviciu repartizata dlui Bodaproste Emilian Ionut - -   - -
16 27-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii decembrie a anului 2022, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Mircea cel Batran” Babadag - -   - -
15 25-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Babadag, pentru perioada FEBRUARIE – APRILIE 2023 - -   - -
14 25-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind Pentru completarea art. 1 din H.C.L. nr. 150/30.09.2022 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local al orasului Babadag, in Consiliul de Administratie si a unui reprezentant al Consiliului Local al orasului Babadag, in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag, in anul scolar 2022-2023 - -   - -
13 25-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea Procesului-verbal nr. 32406/29.11.2022, incheiat de catre comisia de inventariere in vederea efectuarii predarii-primirii gestiunii de la dl Pintilie Niculae, catre dl Munteanu George - -   - -
12 18-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind organizarea retelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din orasul Babadag, pentru anul scolar 2023-2024 - -   - -
11 18-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea contului de executie al bugetului local Babadag, pentru trimestrul IV al anului bugetar 2022 - -   - -
10 17-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii decembrie a anului 2022, pentru personalul didactic angajat în cadrul Liceului “Dimitrie Cantemir” Babadag - -   - -
9 16-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasările aferente lunii noiembrie a anului 2022, pentru personalul didactic angajat în cadrul Scolii Gimnaziale “Constantin Brancoveanu” Babadag - -   - -
8 16-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru Romi, pentru anul 2023 - -   - -
7 16-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Babadag, pentru anul 2023 - -   - -
6 13-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea planului de lucrari de interes local, pentru persoanele beneficiare de ajutor social, pentru anul 2023 - -   - -
5 13-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobare P.U.D. „SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUTIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITATI SI CREAREA CENTRULUI DE ZI BABADAG CU TREI LOCUINTE PROTEJATE” oras Babadag, str. Heracleea, nr. 49, judetul Tulcea - -   - -
4 13-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 115/29.07.2022 pentru actualizarea Regulamentului de atribuire/scoatere la licitatie a locurilor de parcare din orasul Babadag, aprobat prin H.C.L. nr. 85/27.08.2010 da 2023-01-13  
3 09-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea depunerii si implementarii proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN ORAȘUL BABADAG, JUDEȚUL TULCEA”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare si Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești - I1.4 Centre Comunitare Integrate, apelul de proiecte MS-0014 - -   - -
2 09-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Unitatea Administrativ Teritorială ORAȘ BABADAG și DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TULCEA, pentru acordarea serviciilor de sustinere a funcționării Centrului Comunitar Integrat, în vederea semnării Contractului de finanțare, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V: Sănătate și reziliență instituțională - -   - -
1 09-01-2023 CARAMAN GEORGIAN, Primar; privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al dlui Buică Marian - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină